[ai la trieu phu]C?u h?c sinh tr??ng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén n??c m?t ??a con vào Sài Gò

 12h, trong c?n tr? ch?t ch?i ch?a y 15m2, chú Lê ?ình R?ng (50 tu?i) loay hoay chu?n b? b?a c?m tr?a, ch?c ch?c hng m?t v? phía a con trai ?ang n?m b?t di n?n nhà.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222918-61144f3eb49df.jpg" id="img_334289193500545024" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 1." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 1." rel="lightbox" photoid="334289193500545024" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222918-61144f3eb49df.jpg" width Height>

 T?m gác l?i chuy?n thi c?, Duy cùng cha vào Sài Gòn ch?a b?nh ung th? xng

 3 tu?n qua, 2 cha con chú R?ng ph?i s?ng nh? phòng tr? c?a m?t ngi bà con ? ?ng Sinco (phng Bình Tr? ng B, qu?n Bình Tan) ch? ngày a con trai ?i nh?p vi?n.

 ”Chú c? ngh? con mình kh?ng sao, có ai ng? ?au…”

 C?m trên tay x?p gi?y t? b?nh án c?a a con trai, chú R?ng kh?ng c?m ?c nc m?t. 18 tu?i, ?ó là qu?ng th?i gian có th? nói là p nh?t trong cu?c i m?i ngi v?i bao d? nh, hoài b?o. V?i Duy – a con trai nh? c?a chú R?ng c?ng nh? v?y.

 

 Chú R?ng ?au n khi k?t qu? sinh thi?t c?a Duy cho bi?t em m?c ph?i c?n b?nh quái ác

 Sinh ra và l?n lên trong m?t gia ?ình thu?n n?ng ? x? Ngh?a Thu?n, huy?n T? Ngh?a, t?nh Qu?ng Ng?i, l?i là anh c? trong nhà, Duy d? nh sau khi h?c h?t l?p 12, em s? thi vào trng H?c vi?n K? thu?t Quan s? th?a m?n ?am mê, ng th?i giúp cha m? em gánh n?ng chi phí h?c t?p.

 Nh?ng r?i nh?ng c?n ?au nh?c ? u g?i chan trái b?t u xu?t hi?n vào cu?i tháng 2/2021, tr?i qua v? s? l?n ra vào vi?n t? Qu?ng Ng?i, ?à N?ng n TP.HCM, các bác s? v?n ch?a tìm ?c ?áp s? cho kh?i u ?ang d?n d?n hi?n h?u trong c? th? c?a c?u h?c trò 18 tu?i. n l?n l?y m?u sinh thi?t vào u tháng 6, bác s? k?t lu?n: Duy m?c ung th? xng, c?n ph?i nh?p vi?n g?p ?i?u tr?.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222919-61144f3f62847.jpg" id="img_334289992225607680" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 3." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 3." rel="lightbox" photoid="334289992225607680" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222919-61144f3f62847.jpg" width Height>

 i m?t hoe c?a Duy khi nh? l?i giay phút em nh?n k?t qu? t? bác s?

 

 T? m?t chàng trai kh?e m?nh, Duy gi? ch? có th? ng?i, n?m m?t ch? khi cái chan trái ?au nh?c, khó di chuy?n

 ”Nó ch?a thi xong 12 thì m?c b?nh, chú c? ngh? con mình s? bình thng, m?y l?n ra vào vi?n, các bác s? c?ng ng viên ch?c là u lành th?i, có ai ng? ?au nó l?i dính ph?i”, v?a nói, chú R?ng quay sang nhìn Duy, ?m m?t khóc n?c n?.

 ”Ba nh? l?i nguy?n v?ng thi i h?c c?a con là ba khóc, ph?i chi ba là ngi ch?u thay ?au n cho con, ch? nhìn con ?i kh?ng v?ng, ba xót l?m”.

 C? nén xúc ng, Duy v?i quay m?t ?i ch? khác, i m?t hoe. “Bác s? nói em ph?i hóa tr?, h?n th? 6 tu?n này (2/7) s? nh?p vi?n, em ch?a bi?t tính sao n?a”, Duy nói.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222920-61144f400c329.jpg" id="img_334290613816107008" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 5." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 5." rel="lightbox" photoid="334290613816107008" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222920-61144f400c329.jpg" width Height>

 Chú R?ng ?m m?t khóc n?c n? khi th?y con trai ngày m?t ?m y?u, ti?u t?y

 Có l? trong tam th?c c?a c?u h?c trò l?p 12, em c? ngh? l?n th? 3 v? l?i TP.HCM, k?t qu? b?nh tình c?a em s? kh? quan h?n, ch? là kh?i u lành em k?p v? quê thi t?t nghi?p. Nào ng?, bao d? nh, c m? phút ch?c tan v? khi bác s? xác nh em m?c ung th? xng.

 ”Lúc em v? nhà, tim em p nhanh, em m?t và lo l?m. Nh?ng th?y ba em khóc, r?i m? em ? quê c?ng khóc, em kh?ng mu?n mình l?i y?u ?u?i”, Duy v?a d?t l?i, chú R?ng li?n nói ti?p:

 ”Em nó ng viên chú kh?ng sao ?au ba, má ng khóc, bình t?nh, con kh?ng ph?i u ác ?au, nó còn c?n d?n má nó ? quê ?i ng cho c?n th?n, ph?i gi? s?c kh?e lo cho em trai. Nhìn nó ?m y?u nh?ng y chí c?ng r?n l?m”.

 

 Nén c?n ?au, Duy cho bi?t em s? c? g?ng chi?n u, kh?ng cha m? ph?i bu?n b? vì mình

 ”Em ch? mu?n s?m ?c ch?a b?nh và ?i h?c…”

 ”Lúc trc em ?c 54kg, xong gi? còn 46kg th?i. Em mê ?á banh l?m, ch?i t? nh? lu?n. Em mong mình kh?e l?i, có th? ?i h?c i h?c, r?i ?á banh n?a. C? hi v?ng th?i ?”, Duy c? gng ng?i d?y, tam s?.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222920-61144f40ac2b6.jpg" id="img_334289844369301504" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 7." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 7." rel="lightbox" photoid="334289844369301504" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222920-61144f40ac2b6.jpg" width Height>

 Duy chia s? v? c m? ?c ti?p t?c ?i h?c, ?c ?á bóng c?a mình…, n? ci lúc nào c?ng thng tr?c trên m?i em

 Theo l?ch h?n c?a bác s?, Duy s? n BV Ch?n thng Ch?nh hình (qu?n 5) nh?p vi?n vào cu?i tu?n này.

 3 tu?n xa nhà cùng cha vào Sài Gòn ch?a b?nh, Duy nh? m?, nh? a em trai v?a u l?p 10 c?a mình, nh? c? mái trng c?p 3, n?i th?y c? và b?n bè v?n i em chi?n th?ng b?nh t?t tr? v?. Duy khóc.

 

 M?i l?n c?n ?au ?p n, Duy g?ng mình, c? g?ng ch?u ng

 ”Trc khi em vào thành ph?, c? giáo ch? nhi?m v?i các b?n t?i nhà ng viên, em ngh? mình ch? u lành th?i, các bác s? ? BV Ung bu ?à N?ng c?ng ng viên em nh? v?y. Em b? l? k? thi t?t nghi?p THPT Qu?c gia 2021, em c?ng kh?ng bi?t có ?c xét t?t nghi?p hay kh?ng. N?u có c? h?i thì n?m sau em s? quay l?i thi i h?c, em v?n mong em s? ?c ti?p t?c n trng”, Duy nói.

 Nh?ng ngày ? tr? t?i Sài Gòn i l?ch nh?p vi?n, m?i sinh ho?t, ?n u?ng, v? sinh c?a Duy u do m?t tay chú R?ng ph? trách.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222921-61144f415d6e2.jpg" id="img_334292195774959616" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 9." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 9." rel="lightbox" photoid="334292195774959616" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222921-61144f415d6e2.jpg" width Height>

  khuay kh?a, Duy thng xem l?i nh?ng hình ?nh, nói chuy?n v?i các b?n ? quê

 ”Ba ?i ch?, ba n?u c?m cho em, em ?i kh?ng ?c, có gì ba u lo cho em h?t. Trc ?ay em còn ?i cà nh?c, gi? m?i l?n di chuy?n nó nh?c d? l?m. Em ch? c s?m ?c nh?p vi?n ch?a tr? mà th?i”, Duy tam s?.

 Do ?nh hng c?a d?ch Covid-19, vi?c ?i l?i, v? quê c?a 2 cha con Duy c?ng g?p b?t c?p. Ngoài vi?c lo l?ng v? b?nh tình c?a Duy, v?n kinh phí ch?a tr? c?ng khi?n chú R?ng suy ngh?.

 

 C?n tr? nh? là n?i t?m trú c?a 2 cha con chú R?ng, ngi cha già ch? mong con trai s?m ?c nh?p vi?n ch?a b?nh

 ”Trc ?ay khi em ch?a b?nh thì chú làm th? m?c, r?i làm n?ng, c? thì ?i r?a chén, làm t?p v? ? ngoài TP. Qu?ng Ng?i, ai kêu gì làm ?ó. C? 2 v? ch?ng u b?nh, r?i ?c nhà nc h? tr? 60 tri?u gom góp c?t cái nhà, m?y n?m tr?i làm l?ng tr? n?, gi? con b?nh t?t b?t ch?t ch? bi?t ?i mn. Dù th? nào c?ng ph?i c?u con, chú tính r?i, n?u h?t ti?n thì chú c?m c? cái nhà, b?ng m?i giá ph?i c?u em nó”, chú R?ng nu?t nc m?t.

 Sau m?t c?n ?au nh?c ? u g?i trái, Duy n? n? ci l?c quan, Duy a i bàn tay g?y gò c?a em ra hi?u em ?n. Có l? v?i c?u h?c trò 18 tu?i, khát khao ?c ti?p t?c s?ng, ?c n trng ch?a bao gi? thoát kh?i tam trí em.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222922-61144f4204d85.jpg" id="img_334292390085337088" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 11." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 11." rel="lightbox" photoid="334292390085337088" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222922-61144f4204d85.jpg" width Height>

 M?i chuy?n r?i s? ?n, Duy s? kh?i b?nh r?i 2 cha con s? tr? v? quê ti?p t?c cu?c s?ng…

 ”Ba ng khóc, con s? ?n mà” – Cau nói b?t ch?t c?a Duy vang lên trong c?n tr? nh? khi?n chúng t?i càng tin r?ng, c?u h?c trò m?nh m? kia s? s?c vt qua b?nh t?t ti?p t?c v?i hoài b?o, c m? c?a mình.

 Hi v?ng r?ng, dù trong ?i?u ki?n d?ch Covid-19 ?ang bùng phát, Duy s? ?c nh?p vi?n Ch?n thng Ch?nh hình ?úng l?ch h?n k?p th?i ch?a tr?, ng th?i ?c các ngành ch?c n?ng t?o ?i?u ki?n xét t?t nghi?p l?p 12 cho Duy.

 <img style="width:100%;max-width:100%;" src="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222922-61144f42871b5.jpg" id="img_334292308482031616" w="1920" h="1280" alt="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 12." title="C?u h?c sinh trng chuyên b? ung th? khi s?p t?t nghi?p l?p 12, cha nén nc m?t a con vào Sài Gòn tìm c? h?i ch?a tr? – ?nh 12." rel="lightbox" photoid="334292308482031616" type="photo" data-original="http://www.hkdesu.com/wp-content/uploads/2021/08/20210811222922-61144f42871b5.jpg" width Height>

 Duy ?i! M?nh m? lên em nhé, ngoài gia ?ình, bên c?nh em v?n lu?n có s? d?i theo, ng hành c?a t?t c? th?y c?, b?n bè, nh?ng ai t?ng bi?t n em hay ch? là l?n g?p g? u tiên, t?t c? u mong em kh?e m?nh, vt qua n?i ?au c?a b?nh t?t, m?i ngi tin ? em – Lê V? ?ình Duy!

 Trc hoàn c?nh khó kh?n c?a gia ?ình Duy, chúng t?i c?ng mong quy c gi? g?n xa có th? quan tam, h? tr? em có thêm kinh phí ch?a b?nh.

 M?i s? ?óng góp xin vui lòng liên h? s? ?i?n tho?i chú R?ng: 0329298271, em Duy: 0961138510.

 Ho?c th?ng qua s? tài kho?n ngan hàng BIDV: 57010004227897.

 Ch? tài kho?n: V? Th? Vui (m? em Duy), chi nhánh ngan hàng Qu?ng Ng?i.

 Xin chan thành c?m ?n!

  copyright@HK Information|Beijing icp keep on record 05000846number
HK Information